REGULAMIN

  1. Poruszając się po drogach publicznych, drogach polnych oraz terenach leśnych, klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów, jakie obowiązują na tych trenach. Wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z powyższych dróg łamiąc przepisy prawne, jak i ogólno pojęte zasady, spoczywają na kliencie.
  2. Klient wypożyczający samochód osobowy,samochód ciężarowy,skuter,skuter wodny,quada ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie ewentualne urazy swoje i swojego pasażera spowodowane przez łamanie Kodeksu Drogowego, Prawa Karnego i Prawa Cywilnego.
  3. Wszelkie szkody zdrowotne z tytułu wypożyczenia i użytkowania pojazdów pokrywa wynajmujący.
  4. Wszelkie szkody w mieniu wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji wypożyczonego pojazdu pokrywa wynajmujący.
  5. Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabroniona.
  6. Osoby niepełnoletnie nie mogą wypożyczyć samodzielnie pojazdów, mogą tylko w obecności rodziców lub pełnoprawnych opiekunów i na ich odpowiedzialność.
  7. Wynajmujący bierze na siebie wszystkie zdarzenia losowe i nie będzie domagał się jakichkolwiek roszczeń od wynajmującego.
  8. Każdy wynajmujący przechodzi krótkie przeszkolenie w poruszaniu się naszymi pojazdami.
  9. W razie uszkodzenia lub kradzieży pojazdów wynajmujący ponosi wszelkie koszty.

Sprzęt jest wydawany zatankowany do pełna, a klient ma obowiązek zwrócić sprzęt zatankowany do pełna. W przypadku niezatankowanego pojazdu, doliczamy 10 zł za litr niezatankowany litr.